Avtalstolkning

Avtalstolkning – ny upplaga!

Avtalstolkning, 7 uppl, kan nu förbeställas i Juridikbutiken!

Avtalstolkning, Kontraktstolkning, Avtalstydning, Kontraktstydning

ISBN 978-91-982146-3-5

Avtalstolkning – Tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 6 uppl, Iusté, Uppsala 2016

av Bert Lehrberg

Totalt omfång 329 sidor Hårdpärm

En ny upplaga av Avtalstolkning är under tryckning och beräknas levereras till förlaget senast den 25 augusti. Den kan redan nu förbeställas i vår Internetbokhandel Juridikbutiken.

Den nya upplagan är uppdaterad med de senaste rättsfallen.

Detta är en kombinerad handbok och lärobok i avtalstolkning (även kallat kontraktstolkning, avtalstydning, kontraktstydning eller bara tolkning). I stort sett saknas lagregler i detta ämnet. I boken systematiserar författaren de regler och principer som används i domstolarna på ett pedagogiskt och klargörande sätt. Syftet är att underlätta såväl inlärning som den praktiska användningen. Särskild vikt läggs vid de ändamål som motiverar och styr rättstillämpningen på området.

Tolkning av avtal särhålls klart från utfyllning, som behandlas i ett särskilt kapitel. Den partsorienterade tolkningen, där endera partens avsikt eller intryck blir avgörande, hålls likaså klart isär från den uttrycksorienterade tolkning som fokuserar på parternas förklaringar, till exempel på kontraktstext. De olika perspektiv och kontextelement som beaktas vid tolkningen genomgås systematiskt. Framställningen av de enskilda reglerna och principerna illustreras med ett omfattande rättsfallsmaterial. Flera viktiga rättsfall i denna nya sjunde upplaga har tillkommit sedan den förra upplagans gavs ut 2014.

Bert Lehrberg är lärostolsprofessor i civilrätt vid Uppsala universitet, där han bland annat håller avancerade kurser i avtalsrätt, och har tidigare varit professor i bankrätt. Han är också verksam som skiljeman och konsult i bland annat avtaslrättsliga och kontraktsrättsliga frågor.

Innehållsförteckning

FÖRORD 3
FÖRKORTNINGAR 11
1 INTRODUKTION 15
1.1 Vad är avtalstolkning? 15
1.2 Avtalstolkning och avtalsslut – tolkningens objekt 17
1.3 Tolkning och utfyllning 20
1.4 Teoretisk bakgrund 28
1.5 Tvistesituationer och lösningsalternativ 32
1.6 Huvuddrag i tolkningsreglerna 35
1.7 Tolkningsreglernas ändamål 38
1.8 Tolkningsreglerna i kontext – normernas hierarki 42
1.9 Rättskällorna 43
2 PARTSORIENTERAD TOLKNING 49
2.1 Allmänt 49
2.2 Den gemensamma partsavsikten 51
2.3 Dolusregeln 62
2.4 Något om betydelsen av parts culpa 71
3 UTTRYCKSORIENTERAD TOLKNING – UTGÅNGSPUNKTER 77
3.1 Huvudregel och övergripande ändamål 77
3.2 Vad är det uttryckta avtalsinnehållet? 81
3.2.1 Vilken förklaring är avtalsinnehåll? 81
3.2.2 Inkorporering av standardvillkor m m 84
3.2.3 Kolliderande standardavtal 89
3.3 Några typiska tolkningssituationer 94
3.4 Några grundläggande problemställningar 98
3.5 Relevanta tolkningsdata – integrationsklausuler 100
3.6 Den successivt vidgade kontexten 103
4 SPRÅKLIG TYDNING 105
4.1 Allmänt 105
4.2 Tydningens objekt 108
4.3 Tolkning enligt allmänt språkbruk 111
4.4 Speciellt språkbruk 116
4.5 Juridiskt språkbruk etc 118
5 DEN SPRÅKLIGA KONTEXTEN 121
5.1 Allmänt 121
5.2 Förenlighet med övriga delar av kontraktet 122
5.3 Avtalets systematik 126
5.4 Analogier och motsatsslut 135
6 DEN FAKTISKA KONTEXTEN 139
6.1 Allmänt 139
6.2 Avtalsbestämmelsens syfte 140
6.3 Omständigheterna före avtalsslutet 148
6.4 Tidigare avtalsförbindelser (partsbruk) 153
6.5 En avtalsbestämmelses förhistoria; handelsbruk 155
6.6 Ensidig avtalspraxis och standardvillkor 159
6.7 Andra omständigheter 161
7 HÄNDELSER EFTER AVTALSSLUTET 163
7.1 Huvudregeln att avtalet får sitt innehåll vid avtalsslutet 163
7.2 Kulans och eftergift 165
7.3 Bekräftelse efter avtalsslut 168
7.4 Räkning och faktura 174
7.5 Parternas handlande i övrigt efter avtalsslutet 175
8 DEN RÄTTSLIGA KONTEXTEN 179
8.1 Allmänt 179
8.2 Betydelsen av tvingande rättsregler 180
8.3 Betydelsen av dispositiva (utfyllande) regler 185
8.3.1 Allmänt 185
8.3.2 Avtalet ansluter till dispositiv rätt 185
8.3.3 När dispositiv rätt ”skrivits bort” 189
8.3.4 Giltighetsregeln 190
8.3.5 Kravet på tydlighet vid avvikelse från dispositiv rätt 191
8.3.6 Tolkning mot bakgrund av den dispositiva rättens ändamål 195
8.3.7 Höjt tydlighetskrav vid tyngande eller överraskande klausuler 196
8.3.8 Hur långt bör man gå? 197
8.4 Allmänna lämplighetsöverväganden 199
8.4.1 Allmänt 199
8.4.2 Giltighetsregeln 201
8.4.3 Tolkning efter billighet och praktisk rimlighet 202
8.4.4 Rimlighetsprövning av tolkningsresultatet 205
8.4.5 Att välja den lämpligaste, bäst fungerande lösningen 207
8.5 Restriktiv tolkning av särskilda rättshandlingar och klausuler 211
9 RÄTTSLIGA PRIORITETSREGLER 213
9.1 Allmänt 213
9.2 Oklarhetsregeln m m 215
9.2.1 Allmänt 215
9.2.2 Oklarhetsregeln i rättspraxis 217
9.2.3 Särskilda krav på tydlighet i speciella situationer 227
9.2.4 Ändamålsskäl bakom oklarhetsregeln 231
9.2.5 Finns en allmän culparegel för uttrycksorienterad tolkning? 232
9.3 Minimumregeln 236
10 MOTSTRIDANDE AVTALSELEMENT 245
10.1 Allmänt 245
10.2 Avtalade prioritetsregler 246
10.3 Rättsliga prioritetsregler 249
10.4 Överraskande och tyngande klausuler 253
11 UTFYLLNING 257
11.1 Allmänt 257
11.2 Positiv utfyllning 263
11.3 Negativ utfyllning 265
11.4 Rättsfakta eller rättstillämpningsfakta vid utfyllning? 266
11.5 Förutsättningsläran 269
11.5.1 Allmänt 269
11.5.2 Förutsättningsbegreppet 270
11.5.3 Förutsättningslärans traditionella rekvisit 272
11.5.4 Grundläggande betingelser för relevans 273
11.5.4.1 Väsentlighetsrekvisitet 273
11.5.4.2 Synbarhetsrekvisitet 275
11.5.4.3 Godtrosrekvisitet 277
11.5.4.4 Orsakanderekvisitet 277
11.5.5 Särskilda relevansgrunder 278
11.5.5.1 Allmänt 278
11.5.5.2 Utfästelse och garanti 278
11.5.5.3 Enuntiation 278
11.5.5.4 Enuntiativa relevansgrunder 280
11.5.5.5 Ond tro 282
11.5.5.6 Vårdslöst orsakande 283
11.5.5.7 Löftesmottagarens vinst 287
11.5.6 Rättsföljder 288
11.5.7 Förhållandet till andra regler och principer 290
KÄLLOR 295
Offentligt tryck 295
Övrig litteratur 297
RÄTTSFALL 311
Sakregister 319